o北港進香歌─

本表格參照行政院文化建設委員會「國家文化資料庫」音樂作品詮釋資料格式 ( 版本: 1.3)

序號

098

數量單位

唱片一面

尺寸大小

10 吋

播放時間長度

2'02"

實體規格

黑膠唱片

原唱片編號

HL-1001B o

作品(唱片)名稱

o北港進香歌

其他名稱

保存狀況 ( 音質 )

A-

主題內容

苗栗縣四個村莊之善男信女共乘十五輛的遊覽車,到北港南瑤宮進香。彭華恩將進香的過程如時地「說」出,並祝福各行各業的信眾,人人喜樂,個個如意。

關鍵詞

脫口秀、北港進香

技法

脫口秀

曲調

樂器

作曲者

傳統客家音樂無特定作曲者

作詞者

演唱者

苗栗西湖彭華恩自編自講

伴奏者/演奏者

錄製者

苗 栗彭?琳

出版者

苗栗美樂唱片公司

創作日期

傳統曲調無明確創作日期

出版/發行日期

59.10.10

( 時空涵蓋範圍、空間類別 )

內容地點

創作地點

出版發行地點

附記

其他附記

摘要/說明/導言

臺灣的媽祖有北港媽、大甲媽、鹿港媽、關渡媽、松山媽和新港媽等。媽祖原為航海之神,但隨著漢民族的移墾,職責也有所轉化,有防止「番害」、驅逐瘟疫、防颱救災和拹助農牧等新職務。臺灣客家人除了信奉義民爺、三山國王之外,對於觀世音菩薩、媽祖、關公、孔子等,供奉得亦非常普遍且虔誠。換句話說,臺灣的客家人和一般的漢族一樣,思想中幾乎是儒、釋、道融為一體。

評析

這段「脫口秀」是一種非常自由的長短句,尾韻押 -on 或 -ang ,沒有雕琢的痕跡,更有一種素樸之美。

 

歌詞

 

二三四湖阿母坑等四莊 今天媽祖婆往下北港來進香

四莊善信人等非常多 巴士坐到十五輛

昨暗哺九點來出發 一律趕到八卦山上來參觀

大佛臺灣第一大 高有七丈二呎長

登上大佛面上來看下 恰似彰化望香堂

過了車駛到南瑤宮內來燒香

宮前失了主 車子駛到新港北港來進香

庇祐大家事業好 庇祐各個身體得安康

北港歇一夜 第二日過爐卯時就轉故鄉

老人轉去添福壽

中年人轉去雙生貴子做縣長

青年轉去多康健日後討有好 娘

小姐轉去多美麗日後娶有好夫郎

小弟弟小妹妹轉去讀書識 聰明智慧實堪揚

庇祐巴士頭家大賺錢 賺錢買車大擴張

庇祐司機身體好 轉去雙生貴子就讀書郎

庇祐遊覽小姐久久毋會老 日後找有好對方

若介事業第一好 毋係跑下就跑上

每日生活最快樂 山歌會唱古會講

人才生來又美麗 該靚過該天上介觀音娘

今哺日趕到二湖橋頭來迎接

今年二湖係頭鄉 過了請恩主公帝爺公

往到媽祖廟中分人好燒香

男人學得關聖帝 女人學得媽祖娘

在生功果非常大 萬古流傳四海揚

轉到隨時就落馬 各個分著一支香

各個轉去好落馬 炮竹連天鬧洋洋

各位父老兄弟姐妹 今日大家有?份

共車往下北港來進香